Motie vreemd aan de orde ‘Wij houden ons aan de wet’

Overwegende dat;

  • De aankondiging van Blick over het sluiten van de Catamaran, locatie Hermitage, ouders, kinderen, raad en college heeft overvallen;
  • Wij ons als Raad verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het primair openbaar onderwijs en hierin de continuïteit, veiligheid, kwaliteit en geborgenheid willen waarborgen;
  • Het gebrek aan- en achter blijven van noodzakelijke informatie  hebben ons het zoeken naar andere mogelijkheden ontnomen;

Is van mening dat:

De Raad van Toezicht en het bestuur van Blick in haar brief dd. 24 maart jl college en Raad clementie vragen  bij het hanteren van termijnen omtrent sluiting van scholen  en wij als Gemeenteraad in het kader van goed bestuur hechten aan het handhaven van wettelijk gestelde termijnen en procedures als geformuleerd in art 159 lid 2 WPO, omdat wij ons aan de wet houden

Verzoekt het college met klem:

om alles in het werk te stellen de toekomst van de Catamaran en het Capels primaire openbaar onderwijs in het algemeen te behouden en de ouders hierbij te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leefbaar Capelle                             VVD                                                      D66

Charlotte van Dorp                        Harriet Westerdijk                         Annelous van der Klauw